Terug naar overzicht

Lid Raad van Toezicht (op voordracht van de Adviesraad)

  • Accare
  • Assen
  • Gesprekken met kandidaten

Accare, de organisatie
Accare biedt behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen bij psychische problemen en de gevolgen van psychische problemen, zoals schoolverzuim, agressie of opvoedproblemen. Dat doet Accare door behandeling, opleiding en onderzoek.

Accare biedt zorg op eigen locaties en in gezondheidscentra, op scholen en bij gezinnen thuis, in sociale wijk- en basisteams en middels e-health. Accare beschikt over 26 ambulante locaties in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Daarnaast  zijn er 2 locaties waar Accare klinische zorg biedt.

Naast haar zorgfunctie heeft Accare ook een academische functie. Als universitair centrum heeft Accare expliciet de maatschappelijke opdracht om de zorg voor jeugd verder te ontwikkelen. In het Child Study Center (CSC) zijn alle opleidings- en researchactiviteiten van Accare ondergebracht. In het universitair centrum ontwikkelt Accare nieuwe vormen van zorg en doen ze onderzoek naar de effecten van diverse behandelingen. Behalve praktijkgericht onderzoek betreft het ook meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, naar de aard, het verloop en de oorzaken van kinderpsychiatrische problemen.
Bij Accare werken ca. 800 professionals (ruim 580 fte).

Lid Raad van Toezicht, de functie
De raad van Toezicht waakt over het integrale belang van Accare als organisatie en de rol van Accare in de samenleving.  De Raad van Toezicht van Accare neemt hierbij de Zorgbrede Governance Code in acht.

De raad van Toezicht vergadert 6 maal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast vindt periodiek overleg plaats met de Ondernemingsraad en Adviesraad.
Onderwerpen op de agenda zijn o.a.: de strategische koers, kwaliteit van zorg, onderzoek en ontwikkeling, personeelsbeleid, bedrijfsvoering en algemene performance deels op basis van actuele externe en interne ontwikkelingen.

In verband met het bereiken van de maximale termijn van één van de toezichthouders, is een vacature ontstaan binnen de Raad van Toezicht. Het betreft een vacature op voordracht van de Adviesraad.  De adviesraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en hun ouders.
Minstens eenmaal per jaar woont het te benoemen lid van de Raad van Toezicht de vergadering van de Adviesraad bij, maar is ook op andere momenten beschikbaar om input op te halen en de contacten met de Adviesraad te onderhouden.

Lid Raad van Toezicht, het profiel
De kandidaat heeft aantoonbare affiniteit met de cliënten van Accare en hun ouders, bij voorkeur – maar niet noodzakelijk – opgedaan als ervaringsdeskundige. Vanuit deze inhoudelijke betrokkenheid heeft hij/zij feeling met het perspectief van de cliënt en de ouders, waardoor een duidelijke visie aanwezig is op goede zorg en behandeling binnen het professionele werkveld van Accare. De kandidaat volgt de inhoudelijke ontwikkelingen rond de zorg die Accare biedt, met name op de maatschappelijke aspecten ervan. Accare wil cliënten en hun ouders toerusten op een zo volwaardige mogelijke deelname aan de samenleving. Kijkend naar de ambitie van de organisatie en de specifieke rol van dit lid verwacht men van de kandidaat uiteraard een goed inlevingsvermogen en het kunnen denken vanuit cliëntperspectief.

De kandidaat staat midden in het maatschappelijk leven en heeft daardoor een relevant netwerk. Hij/zij wordt mede hierdoor – na een korte inwerkperiode – als een inspirerende en deskundige toezichthouder ervaren, die zowel gevraagd als ongevraagd zijn/haar mening geeft. De kandidaat bezit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en verbindend vermogen, is persoonlijk evenwichtig en blijft dat ook onder druk.

De kandidaat zal participeren in minstens één van de volgende commissies: 1. auditcommissie, 2. remuneratiecommissie, 3. commissie kwaliteit en veiligheid. De commissie-indeling belet niet dat de individuele toezichthouders over alle beleidsterreinen meespreken.

De benoembare kandidaat heeft wekelijks gemiddeld 4 uur beschikbaar en heeft de kennis en energie om vanuit de toezichthoudende rol mede vorm te geven aan de doelstellingen en ambities van Accare. Aandacht voor verdere deskundigheidsbevordering, zowel individueel als in het teamverband van de Raad van Toezicht en/of in NVTZ –verband, is daarbij inspirerend en gewenst.

 

Solliciteren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk 11 december 2017 een motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per (toezichthoudende) functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere werkkringen.

U kunt uw sollicitatie uploaden via de sollicitatiebutton:

Solliciteer direct

 

Voor resterende vragen nodigen wij u uit om ons te bellen of e-mailen.

Dianne Kurvers, search Consultant | terra@terragroep.nl | 085 0702597